آيا دوشيزگان نيز ميتوانند از كاپ قاعدگي لونت استفاده نمايند؟

از لحاظ علمي، دليلي وجود ندارد كه دوشيزگان نتوانند از كاپ قاعدگي استفاده كنند.
اما با توجه به اينكه اين محصول داخل واژن قرار ميگيرد و احتمال آسيب به پرده ي بكارت وجود دارد و در كشور عزيزمان از نظر فرهنگي و مذهبي مسئله ي پرده ي بكارت موضوع حائز اهميتي است به دوشيزگان پيشنهاد نميشود.