لونت را تا کنید ، داخل کنید و تمام !

مدلهای مختلف برای تا کردن لونت کاپ وجود دارد که با تمرین و آزمون و خطا می توانید بهترین روش تا کردن متناسب با بدن خود را بدست آورید . دقت داشته باشید همیشه هنگام تا کردن لونت کاپ مقداری هوا در انتهای آن جمع شود تا کاپ بدرستی در بدن باز گردد.

ویدئو زیر 9 روش تا کردن لونت کاپ را به شما آموزش می دهد.