لونت را تا کنید ، داخل کنید و تمام !

مدلهای مختلف برای تا کردن لونت کاپ وجود دارد که با تمرین و آزمون و خطا می توانید بهترین روش تا کردن متناسب با بدن خود را بدست آورید . دقت داشته باشید همیشه هنگام تا کردن لونت کاپ مقداری هوا در انتهای آن جمع شود تا کاپ بدرستی در بدن باز گردد.

ویدئو زیر نه روش تا کردن لونت کاپ را به شما آموزش می دهد…

فهرست